Meieriprodukter er noe av det tryggeste man kan spise. Det henger sammen med langsiktig og målbevisst arbeid i hele verdikjeden for å sikre god dyrehelse og hygiene.

Under fem prosent av alle meldinger til EUs Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) i de siste årene, har vært knyttet til meieriprodukter. Det vanligste er funn av Listeriabakterien i ost av upasteurisert melk. Produkter som TINE produserer, selger eller importerer er basert kun på pasteurisert melk.

Mattrygghetssaker

Matvaregrupper som kjøtt og grønnsaker står for en betydelig andel av rapporterte saker. I 2012 har mattrygghetssaker forårsaket av Salmonella preget nyhetsbildet. USA opplevde flere utbrudd med mange smittede og flere dødsfall. Flere europeiske land har også rapportert om tilfeller av Salmonella Stanley. På slutten av året rapporterte Folkehelseinstituttet om uvanlig mange tilfeller av den uvanlige Salmonella Mikawasima i Norge. Ingen av sakene var forårsaket av meieriprodukter. Den alvorligste mattrygghetssaken knyttet til meieriprodukter var et utbrudd av listeriose i USA forårsaket av italiensk Ricotta. Osten ble tilbakekalt i USA og noen europeiske land. I Norge er det sjelden man opplever sykdomsframkallende bakterier i melk og meieriprodukter, noe den årlige Zoonoserapporten1 også viser.

Kunnskapsrevolusjon

De siste 20 årene har det skjedd en liten revolusjon i kunnskapen om hvordan produsere trygg mat. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) som TINE har jobbet med i snart ti år har i stor grad bidratt til dette. HACCP er en metode og et styringssystem som skal være med på å sikre en trygg produksjon av mat. TINE er i dag sertifisert etter ISO 9001 med HACCP som en del av sertifikatet. Det arbeides med nå med å innføre mattrygghetsstandarden ISO 22000. Samtlige av TINEs meierier skal være sertifisert etter denne standarden innen utgangen av 2013. ISO (International Organization for Standardization) er verdens største organisasjon for utvikling av internasjonale standarder på en rekke områder i samfunnet.

Føre var-prinsippet

Forbrukerne forventer at TINE framstiller sine produkter på en trygg måte. Det stilles ofte spørsmål om bruk av tilsetningsstoffer eller om produktet er framstilt av genmodifiserte råvarer (GMO). Ingen genmodifiserte planter er foreløpig godkjent for bruk i Norge og TINE følger i tillegg landbrukssamvirkets føre var-holdning. Vi har også en svært restriktiv holdning til bruk av tilsetningsstoffer som det er knyttet usikkerhet til.

Samarbeid om trygg mat

TINE samarbeider tett med de ledende fagmiljøene i Norge, som f.eks. Senter for Mattrygghet, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Nofima Mat. Myndighetene ved Mattilsynet er også en viktig samarbeidspartner for TINE. Mattilsynet overvåker og analyserer blant annet rester av fremmedstoffer, plantevernmidler og muggsoppgifter, dokumentasjon som er svært viktig for at forbruker skal ha tillit til norsk mat.

Mål for trygg mat

TINE knytter mål for trygg mat opp mot antall saker med dokumentert sykdom forårsaket av produktfeil, antall positive prøver i intern patogenkontroll og antall tilbakekallinger av produkter. I 2012 har det ikke vært tilbakekallinger av TINEs produkter, og det har ikke vært registrert saker med dokumentert sykdom forårsaket av produktfeil.

1 En zoonose er en infeksjonssykdom som kan smitte fra dyr til mennesker eller omvendt. Smitten kan overføres fra et individ til et annet, eller indirekte via forurensede matvarer, vann, gjenstander eller biologiske vektorer som f.eks. insekter

Etisk handel

Etisk handel skal bidra til at varer og tjenester produseres i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøhensyn.

Bedrifter har et ansvar for at alle ledd i verdikjeden tilfredsstiller bedriftens standarder, så langt det er mulig. Foreløpig er det ikke realistisk at import fra alle land skal kunne skje uten risiko for direkte eller indirekte medvirkning til brudd på internasjonalt prinsipper. Som et minimum har bedriften et ansvar som omfatter det den direkte kan påvirke som innkjøper (jf. Stortingsmelding nr. 10, 2008–2009).

TINE er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH).

Etiske utfordringer

TINE kjøper inn varer som kakao, kaffe og sukker, og det er utfordringer knyttet til etisk handel innen disse områdene. Ved innkjøp av ulike ingredienser kan leveringskjeden være lang og uoversiktlig. Mange mellomledd der varene kan bli solgt og kjøpt flere ganger på veien til endelig mottaker. TINE opplever å være en relativ liten aktør i verdens handel av slike varer. Like fullt er det viktig å stille krav til prinsipper for etisk handel ved alle typer innkjøp. Gjennom et målrettet arbeid med etisk handel kan man redusere risikoen, og bidra til en bedre og mer rettferdig arbeidsdag for mange mennesker.

TINEs retningslinjer for etisk handel er innarbeidet i selskapet generelle vilkår for varekjøp. Ved bruk av underleverandører plikter leverandøren å påse at underleverandører, og deres underleverandører, etterlever TINEs etiske krav.

Mål

Det er et generelt behov for å øke kunnskapen om etisk handel i alle deler av TINEs ledelse og administrasjon. Vi vil fortsette med å kurse og informere ansatte i etisk handel. Videre arbeides det med å forbedre risikovurderingen av våre leverandører der man blant annet vil forbedre leverandørregistre og ta i bruk ulike verktøy for risikovurdering.