TINE må ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser. Gjør vi det på den rette måten, vil det styrke TINE i en stadig sterkere konkurranse.

Bedrifter bør generelt ha klare interesser i å opptre samfunnsansvarlig. Forbruker stiller i stadig større grad krav til at varer og tjenester er produsert på en hensynsfull og forsvarlig måte. Media setter kritisk søkelys på bedriftenes oppfølging av leverandører og hvordan miljøet blir ivaretatt. Ansatte og jobbsøkere legger vekt på bedriftens holdning til samfunnsansvar.

TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med hovedfokus på meieriprodukter. For å nå våre mål jobbes det intenst på flere områder. Vi må hele tiden være nytenkende og bruke vår kunnskap til å skape nye og til å sikre eksisterende merkevarer som møter forbrukers behov. Produktene må framstilles på en trygg, effektiv og rasjonell måte. Vi skal dessuten nå forbrukerne over hele landet med en moderne og effektiv transport og distribusjon.

Tre fokusområder

TINE knytter arbeidet med samfunnsansvar til følgende strategisk viktige områder:

  1. Norsk melk
    Tilstedeværelse, matkultur og tradisjon
  2. Bærekraftig ressursutnyttelse
    Transport, emballasje, matsvinn og energi
  3. Riktig ernæring

Fokusområdene er et resultat av intervjuer med medarbeidere, opinionsdannere, organisasjoner, studenter og fagfolk. De har gitt tydelige råd om hva TINE kan og bør ta sterkere ansvar for.

I arbeidet med å styrke TINE som et næringsmiddelkonsern for framtiden, vil vi påvirke våre sosiale og miljømessige omgivelser. Miljøet blir belastet av vår vidstrakte transport, og produksjonen av melk og ost krever energi til både oppvarming og nedkjøling. Dette er eksempler på utfordringer som også gir muligheter for både miljøgevinster og kostnadsbesparelse hvis det løses på riktig måte.

Til stede

TINEs tilstedeværelse har skapt sterk tilknytning til lokalsamfunnet og bidrar med arbeidsplasser og aktiviteter. En slik nærhet skaper forventninger til at TINE skal fortsette å bidra til samfunnsutviklingen. Det er derfor viktig at vi er bevisste på hvordan omgivelsene påvirkes, og ikke minst hvordan vi kan ta et aktivt ansvar for våre omgivelser.

I et samfunn der det stadig stilles større krav til effektivitet og lønnsomhet, kan norsk matkultur og tradisjon gå tapt. TINE har utviklet, produsert og solgt norske meieriprodukter siden siste halvdel av 1800-tallet. Med en slik plass i det norske folks liv, skal TINE ta et samfunnsansvar for norsk matkultur og tradisjon, et ansvar som også skal bidra til å styrke TINEs konkurransekraft.

Utnytte ressursene

Transport er svært viktig for TINE. Vi har et mål om å redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020. Når transporten står for en vesentlig del av utslippene ønsker vi å gjøre noe med dette. I 2011 introduserte vi biogass som drivstoff og i 2012 følger vi opp med å ta i bruk bioetanol som drivstoff.

Videre er TINE en stor forbruker av emballasje. Materialgjenvinning og energiutnyttelse av emballasje gir stor miljøgevinst. Optimal emballasje vil også redusere kostnadene i produksjonen, bidra til mer miljøvennlig transport samt redusere skader på produktene og dermed også gi mindre matsvinn.

Sunne og naturlige produkter

Helse og sunnhet er den kanskje største forbrukertrenden for tiden, noe også myndighetene vektlegger i sine råd. TINE er lydhøre for de signaler dette gir og deler den bekymring som helsemyndigheter har for veksten i livsstilssykdommer. Som stor næringsmiddelprodusent, skal TINE ta et ansvar knyttet til samfunnets ernæringsutfordring og bidra til et sunt, variert og balansert kosthold. Vi ønsker derfor å være en del av løsningen og tar samfunnsansvar blant annet gjennom målrettede tiltak for å få ned fett- og sukkerinntaket.

Vi mener det er tilsatt sukker det er viktigst å kutte ned på, og ikke mengden frukt og bær. I 2012 lanserte vi en rekke produkter som ikke hadde tilsatt sukker, som hadde mindre tilsatt sukker og/eller et lavere fettinnhold.
refsholt.png

Hanne Refsholt

Konsernsjef