Til ledelsen i TINE SA

Vi har utført spesifikke kontroller av informasjon om samfunnsansvar presentert i TINE – Årsrapport 2012 på arsrapport2012.tine.no/, områdene TINE samfunnsansvar (arsrapport2012.tine.no/samfunnsansvar) og kapitlene TINE som samfunnsaktør og Organisasjon og mennesker i styrets beretning, (arsrapport2012.tine.no/resultat/styrets-beretning), i det videre omtalt som «Rapporten». Informasjonen som omfattes av vår kontroll er avgitt av selskapets ledelse. Vår oppgave er å gi uttrykk for våre konklusjoner basert på vårt arbeid.

Vi har basert vårt arbeid på revisjonsstandard ISAE 3000, ”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon”, utgitt av International Auditing and Assurance Standards Board. Formål og omfang av vårt arbeid er avtalt med selskapets ledelse og omfatter de forhold som vi har konkludert på nedenfor.

Basert på vurdering av vesentlighet og risiko, har vårt arbeid omfattet analyser og stikkprøvemessig gjennomgang av underliggende dokumentasjon. Vi har gjennomført intervjuer med personer i selskapet som er ansvarlig for rapportering og oppfølging av informasjon om samfunnsansvar.

Vi har utført det arbeid vi mener har vært nødvendig for å avgi vår uttalelse med moderat grad av sikkerhet. Ved slik kontroll oppnås lavere sikkerhet enn om vi hadde utført arbeid av samme omfang som ved en revisjon.

Konklusjon

Vi har gjennom vårt arbeid ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til ikke å anta, i all vesentlighet, at:

  1. TINE har etablert rutiner for å samle inn, sammenstille og kontrollere påliteligheten av informasjon om samfunnsansvar for bruk i Rapporten, som beskrevet i Rapporten under artikkel TINEs rapportering om samfunnsansvar
  2. Data presentert i Rapporten for 2012 er i samsvar med sammenstilte data fremkommet som et resultat av de rutiner som er nevnt ovenfor og er hensiktsmessig presentert i Rapporten.
  3. TINEs praksis for rapportering om samfunnsansvar samsvarer i all hovedsak med GRIs rapporteringsprinsipper og den GRI-tabell som er presentert i Rapporten reflekterer på en hensiktsmessig måte hvilket nivå, i forhold til GRI, rapporteringen ligger på og hvor informasjon relevant for elementer og indikatorer i GRI Sustainability Reporting Guidelines finnes i TINE – Årsrapport 2012 (arsrapport2012.tine.no/samfunnsansvar/gri-rapportering ).

 

Oslo, 18. februar 2013
Deloitte AS

kjetil-nevstad.jpg
Kjetil Nevstad
Statsautorisert revisor
frank-dahl.jpg
Frank Dahl
Deloitte Sustainability