TINE er i dag en ledende merkevareleverandør av meieriprodukter, og selskapet eies av rundt 11.000 melkeprodusenter som leverer melk til et av selskapets mange meierier.

Levende Distrikts-Norge

TINE er avhengig av en levedyktig jordbruksnæring for å sikre tilgang på melk av høy kvalitet. Gjennom en årrekke har melkeprodusentene og meieriene sammen utviklet den norske melka til å bli kanskje verdens fineste. Omsorg og respekt for både natur og dyr er viktig i dette arbeidet. En levedyktig norsk melkeproduksjon bidrar til å opprettholde et levende Distrikts-Norge, som igjen gir betydelige ringvirkninger. Arbeidsplasser og bosettingen i distriktene skapes og sikres, og kulturlandskapet pleies og kultiveres. Vi får et levende samfunn som er et viktig fellesgode for hele den norske befolkningen.

TINEs tilstedeværelse strekker seg fra de mange melkebøndene, via en omfattende transportvirksomhet, til de mange produksjonsanlegg og en distribusjon som gjør produktene tilgjengelige over hele landet. Dette har skapt en sterk tilknytning til lokalsamfunnet og forventninger om at TINE skal fortsette å bidra til en slik samfunnsutvikling.

Konkurranse

Samtidig møter TINE en stadig sterkere konkurranse fra båre nasjonale og internasjonale aktører. Selskaper som er betydelig større enn TINE og som disponerer store ressurser deltar i kampen om markedsandelene. Det er utfordrende for TINE å møte disse aktørene da vi opererer i et høykostland som Norge med krevende naturgitte omgivelser for matproduksjon, og en ambisiøs norsk landbrukspolitikk med landbruk over hele landet som målsetting.

Møter utviklingen

For å kunne gi våre eiere en best mulig melkepris og samtidig møte en økende konkurranse må vi være konkurransedyktige i hele verdikjeden. TINE har derfor allerede i mange år vært i omstilling, noe vi også er nødt til å være i årene som kommer. Blant annet er selskaps- og anleggsstrukturen kraftig endret. I 1990 omfattet TINE 18 forskjellige samvirkeselskaper og 120 anlegg. Ved utgangen av 2012 er vi ett selskap med 41 anlegg. I løpet av en 20-årsperiode er TINE med andre ord blitt samlet til et selskap, og to tredeler av anleggene er avviklet eller solgt. Slike prosesser krever kontinuerlig og åpen dialog med viktige interessentgrupper som ansatte, lokalsamfunn og myndigheter.

Nødvendig effektivisering

Også 2012 har vært preget av omstilling der man blant annet har endret driftsorganisasjon. Den nye driftsorganisasjonen ble etablert ved at regionsenhetene ble erstattet med funksjonsområdene råvarehåndtering, faste produkter, flytende produkter, spesialprodukter og distribusjon. Bakgrunnen er blant annet at meierianleggene er ganske ulike hva gjelder både størrelse og produktsortiment. Ved blant annet å legge våre minste og mest tradisjonsrike meierier som produserer spesialprodukter som gamalost, pultost og Ridderost inn under samme paraply, vil vi kunne styrke disse meieriene og produktenes lønnsomhet. Lykkes vi her vil vi ikke bare styrke vår konkurransekraft, men samtidig ta vare på tradisjonsrike produksjonsmetoder og oster fra ulike deler av landet.

Det er viktig at TINE bidrar til lønnsomhet hos sine eiere blant annet ved selv å være en effektiv og lønnsom bedrift. Det bidrar til en utvikling i landbruket der melkebøndene gis muligheter til å foreta viktige og nødvendige investeringer som er med på å sikre deres driftsgrunnlag.

Et lønnsomt TINE er et viktig bidrag til å sikre bøndenes og selskapets tilstedeværelse i både by og bygd.

Vi støtter idrett og kultur

TINE ønsker å være en samfunnsnyttig bidragsyter som skaper livslange og gode holdninger til kosthold og fysisk aktivitet. Vi ønsker at både barn og voksne i Norge skal spise sunnere og bevege seg mer. Vårt samarbeid med idretten i Norge er derfor viktig når informasjon og kunnskap om ernæring skal formildes til ulike forbrukergrupper. Samarbeidsavtalene til TINE legger i tillegg stor vekt på å støtte opp om breddeaktivitet og aktiviteter i nærmiljø og lokalsamfunn. TINE brukte i overkant av 20 millioner kroner i 2012 på store og små sponsoravtaler og gjennomføring av disse. Avtalene strekker seg fra Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen, Norges Friidrettsforbund, Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund til Norges Røde Kors, Rausjødalen Setermeieri og Norsk Kulturarv.

Samarbeider med Røde Kors

TINE har siden 2003 vært en viktig samarbeidspartner for Røde Kors. Samarbeidet kalles «Overskudd til å hjelpe» og skal inspirere TINEs eiere og ansatte til å strekke ut en hånd og engasjere seg i frivillig humanitært arbeid. I 2012 signerte Røde Kors og TINE en ny avtale, som sikrer samarbeidet i ytterligere fem år. TINE vil bidra med tre millioner kroner per år til Røde Kors sitt arbeid i Norge og utlandet. I Norge er samarbeidet konsentrert rundt Røde Kors Hjelpekorps samt Røde Kors-aktiviteter som setter søkelyset på ernæringsutfordringen hos ulike deler av befolkningen.

Høsten 2012 arrangerte Røde Kors, Norges Fotballforbund og TINE en fotballskole for gutter og jenter som ikke har mulighet til å delta på TINEs tradisjonelle fotballskoler. Her fikk de møte kjente norske fotballspillere som kom med gode tips om både trening og kosthold.