Riktig kompetanse, god ledelse og hensiktsmessig organisering er helt vesentlig for at TINE skal nå sine mål.

Kunnskap står sentralt i arbeidslivet, og framtidens medarbeidere forventer at arbeidsgiver satser på kompetanseutvikling. TINEs strategi for personal og kompetanse (HR) fram mot 2020 angir retningen for hvordan TINE skal utvikle kompetanse, slik at vi når våre mål.

VÅRE PRINSIPPER FOR ORGANISASJONSUTVIKLING

  • Ha en organisasjonskultur og kompetanse som sikrer at våre strategier og mål nås, slik at verdier skapes for TINE, våre kunder og samfunnet
  • Være både en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg framtidens medarbeidere og legge vekt på intern rekruttering ved ansettelse av ledere og fagspesialister
  • Gi våre medarbeidere faglige og personlige utviklingsmuligheter og legge til rette for at slik utvikling kan skje gjennom mobilitet innen konsernet
  • Ha en god og involverende dialog med ansattes representanter og å bygge samarbeidet på respekt for deres rolle og for avtaleverket

TINE SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

For å sikre at TINE har riktig kompetanse og kapasitet i årene framover, videreføres arbeidet med å profilere TINE som attraktive arbeidsgivere i Norge. Dette innebærer både å skape lojalitet til TINEs nåværende medarbeidere og synliggjøre TINE som en attraktiv arbeidsgiver for potensielt nye medarbeidere.

I likhet med øvrige bedrifter i Norge, vil også TINE i årene framover ha mange ansatte som skal gå av med pensjon. Prognosen sier at de neste ti årene vil gjennomsnittlig 110 personer på mellom 62 og 67 år gå av med pensjon hvert år. Pensjonsreformen gir medarbeidere anledning til å velge å gå av med pensjon fra det året de fyller 62 år. Ser vi på de av våre ansatte som fyller 67 år i løpet av de neste ti årene samt den gruppen av ansatte som i samme periode kan velge å benytte seg av avtalefestet pensjon, tilsier dette en svært høy avgang i årene framover.

I første omgang blir det derfor viktig å skaffe seg en god oversikt over de ansattes ulike kompetanse, og da særlig kompetansen til den gruppen som man må forvente vil slutte i løpte av de neste ti årene. I 2012 er det derfor satt i gang en kompetansekartlegging som vil gi oss viktig informasjon med hensyn til TINEs framtidige kompetansebehov.

«EMPLOYER BRANDING»

I lys av forventet avgang på grunn av alder i TINE og forventet økt konkurranse om arbeidskraft blir det viktig å profilere TINE som en attraktiv arbeidsgiver også i årene framover.

«Employer branding» er merkevarebygging og profilering av bedriften som arbeidsgiver. I arbeidet med å sikre TINE riktig kompetanse, gjennomføres en målrettet og kontinuerlig prosess for å synliggjøre TINE som en attraktiv arbeidsgiver.

I 2012 har TINE deltatt på bedriftspresentasjoner og karrieredager ved utvalgte høyskoler og universitet rundt om i landet. I tillegg har TINE deltatt på utdanningsmesser rettet mot elever på ungdomsskoler og videregående skoler. TINE har også vært vertskap for studentbesøk, utarbeidet informasjonsartikler både for trykte medier og nettet.

TINEs traineeordning profilerer selskapet som en attraktiv arbeidsgiver i studentmiljøene. Det toårige programmet skal rekruttere dyktige, nyutdannede medarbeidere til leder- og nøkkelstillinger.

MOTIVERTE LEDERE OG MEDARBEIDERE

Medarbeiderutvikling skal bidra til at konsernet når sine mål, og TINE byr på store muligheter for personlig vekst og utvikling. I 2012 ble det gjennomført en rekke kompetansetiltak i selskapet og i løpet av året har det vært 820 deltakere på ulike kompetanseutviklingsprogram og kurs.

Lederskolen

TINEs lederskoler skal utvikle den enkelte leder og bidra til å bygge en felles kultur og nettverk. I 2012 er også TINEs fag- og prosesslederskole utviklet. Dette kompetanseprogrammet er rettet mot medarbeider med faglig ansvar, men som ikke har et lederansvar.
TINE fortsetter satsingen på coachende lederstil og 482 ledere har til nå deltatt i programmet «Positiv endring – coachende lederstil».

Lean

Lean er et viktig område i lederutviklingen. Lean fokuserer på å øke verdiskapende tid gjennom å fjerne all unødvendig sløsing. TINE fokuserer sitt arbeid med Lean hovedsakelig rundt kompetansebygging inn mot selskapets drift- og forsyningsområde. Så langt har totalt 201 medarbeidere deltatt på TINEs kompetanseutviklingsprogram innen Lean. Mot slutten av 2012 startet man arbeidet med å introdusere Lean også for andre administrative funksjoner i selskapet, noe som vil bli videreført i 2013.

Innovasjonsklima i verdikjeden

Siden 2008 har TINE arbeidet med å implementere et innovasjonsklima i alle deler av virksomheten. Dette skal øke bevisstheten om at det er mennesket, og ikke bedriften, som innoverer.

Satsingen på merkevare- og salgskompetanse er ført videre. En rekke medarbeidere i markedsavdelingen har gjennomført TINE Merkevareskole (hovedprogram), mens 100 medarbeidere har gjennomført de faste basisprogrammene i regi av TINE Salgsskole. Det jobbes i tillegg kontinuerlig med utvikling av våre medarbeidere i salg gjennom skreddersydde og behovsrettede programmer tilpasset de ulike målgruppene. I 2012 ble merkevareskolens grunnprogram introdusert. Dette er et program som retter seg mot medarbeidere som ikke jobber i markedsavdelingen i TINE. Programmets målsetting er å gi grunnleggende innføring i hvorfor merkevarebygging og innovasjon er viktig samt gi økt forståelse for hva det vil si å jobbe i en markedsorientert organisasjon. 

Videre skal egne kompetanseutviklingsprogram innen prosess-, produksjons- og logistikkfagene sørge for en sikker og effektiv produksjon. 199 medarbeidere har i 2012 deltatt på ulike kompetanseutviklingsprogram innen nevnte fagområder.

For ytterligere å sikre nødvendig fagkompetanse er det sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) etablert kurs på masternivå innen meieriteknologi, hygiene og ledelse. Flere av våre medarbeidere har deltatt eller deltar på disse studiene.

NY FORRETNINGSORGANISASJON

For å sette TINE bedre i stand til å møte framtidens utfordringer ble det i 2012 gjennomført to store endringer i driftsorganisasjonen. Med virkning fra 1. mai ble TINE Distribusjon etablert som eget funksjonsområde og med virkning fra 20. august 2012 ble regionenhetene avviklet og erstattet av funksjonsområdene råvarehåndtering, faste produkter, flytende produkter og spesialprodukter.

* Grafen er klikkbar

Vi mobiliserer for fysisk aktivitet

I 2011 deltok TINE med 45 lag i Holmenkollstafetten. I 2012 slo vi igjen alle rekorder med 52 lag og i underkant av 800 ansatte som løp «vårens vakreste eventyr». Bedriftsidrett som samlende element kom tydelig fram gjennom dette fellestiltaket. Dette er med på å bygge et sosialt fellesskap og en positiv bedriftskultur, i tillegg til at det motiverer til mosjon og fysisk aktivitet.