Resultatregnskap
TINE KonsernTINE SA
Beløp i 1000 kroner2012201120122011
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt ferdigvarer18 298 20118 056 50914 869 03314 793 645
Salgsinntekt råvarer1 087 3051 031 5741 087 3051 031 574
Andre driftsinntekter383 742299 160444 708465 848
Sum driftsinntekter19 769 24819 387 24316 401 04616 291 067
DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk og varebeholdningsendringer11 330 65411 400 8169 350 8919 581 631
Personalkostnader3 569 9363 169 8043 013 0902 659 985
Ordinære avskrivninger836 119718 354722 201596 095
Nedskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler14 14950 98913 14934 936
Andre driftskostnader3 084 4522 871 2282 512 6852 315 747
Sum driftskostnader18 835 31018 211 19115 612 01615 188 394
Driftsresultat933 9381 176 052789 0301 102 673
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Inntekter fra investeringer i datterselskap28 83715 577
Resultat fra investeringer i tilknyttede selskap12 6442 37611 0376 359
Renteinntekt fra foretak i samme konsern18 97117 086
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler1 8281 944936527
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler-739-500-9 949-52 500
Netto andre finansinntekter og -kostnader-179 009-91 734-104 550-89 102
Netto realisert og urealisert gevinst og tap på valuta-6 5987 303252 003
Sum finansinntekter og -kostnader-171 874-80 611-54 693-100 050
Resultat før skatt762 0641 095 441734 3371 002 623
Skattekostnad92 950158 51980 417138 425
Årsresultat669 114936 922653 920864 198
Minoritetenes andel15 1008 355
Majoritetens andel654 014928 567
Overføringer:
Utbetales melkeprodusentene-383 076-598 878
Avsatt til annen egenkapital-270 844-265 320
Sum overføringer-653 920-864 198
Netto avgitt konsernbidrag til datterselskap1 42013 646