Kontantstrømoppstilling
TINE KonsernTINE SA
Beløp i 1000 kroner2012201120122011
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad762 0641 095 441734 3371 002 623
Periodens betalte skatt-91 535-104 737-72 090-82 956
Gevinst og tap ved salg av anleggsmidler-110 299-17 315-26 784-2 809
Avskrivninger og nedskrivninger850 268769 343735 350631 031
Gevinst og tap ved salg av finansielle anleggsmidler-17 822713-82 16652 713
Urealisert verdiendring finansielle poster-15 58627 159-28 48730 167
Resultatført ikke mottatt konsernbidrag-20 957-10 210
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- og utbetalinger i pensjonsordninger42 718-282 99952 120-261 666
Forskjell mellom resultatført og mottatt utbytte fra tilknyttede selskap-1 6078 734
Effekt av valutakursendringer og urealisert agio238-584
Endring i varelager-132 41065 899-121 914112 495
Endring i kundefordringer og andre kortsiktige fordringer-18 644-124 304-63 611-102 864
Endring i leverandørgjeld-201 868154 559-152 530116 215
Endring i annen kortsiktig gjeld136 09434 71586 48593 585
Endring på konsernmellomværende av operasjonelle aktiviteter89 004-69 416
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter1 201 6111 626 6241 128 8721 508 908
Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler63 60656 38754 4128 670
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-1 842 798-2 364 845-1 600 605-2 250 042
Endring i langsiktige fordringer7 74315 9517 13119 241
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler131 458577118 155577
Utbetalinger ved investering i finansielle anleggsmidler-5 207-4 970-10 157-29 077
Innbetalinger ved salg av finansielle omløpsmidler7 0123 0177 0133 007
Inn- og utbetalinger til konserninterne langsiktige fordringer-114 3291 374
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter-1 638 186-2 293 883-1 538 380-2 246 250
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld1 200 000400 0001 200 000400 000
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-507 889-131 276-499 370-88 215
Netto inn- og utbetalinger av sertifikatlån166 000400 000166 000400 000
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld300 000300 000
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld-300 000-300 000
Utbetalt til minoriteter-27 199-5 133
Netto endring i kassekreditt255 87064 100254 74116 606
Netto inn- og utbetalinger av andelskapital-1 665-153-1 665-153
Inn- og utbetalinger av konsernbidrag netto for motregning av fordringer-6 097-16 800
Utbetalt etterbetaling og kreditt til melkeprodusentene-605 685-533 892-605 685-533 892
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter179 432493 646207 924477 546
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer-257 142-173 613-201 584-259 796
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer 01.01383 271556 884206 354466 150
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer 31.12126 128383 2714 770206 354