Balanse
TINE KonsernTINE SA
Beløp i 1000 kroner2012201120122011
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel4 55516 210
Goodwill87 73292 801
Andre immaterielle eiendeler80 11169 942
Sum immaterielle eiendeler172 398178 953
Varige driftsmidler
Tomter, boliger, hytter og bygg3 565 1033 494 7103 279 9093 270 041
Maskiner, inventar og transportmidler4 238 9863 375 8023 882 7483 056 681
Sum varige driftsmidler7 804 0896 870 5127 162 6576 326 722
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap799 344841 461
Langsiktige lån til selskap i samme konsern345 970178 596
Investeringer i tilknyttede selskap107 244120 78822 71726 773
Andre aksjer og andeler5 91511 2915 8398 553
Pensjonsmidler1 883 5941 930 4541 750 9691 817 816
Andre langsiktige fordringer18 52324 98110 87216 718
Sum finansielle anleggsmidler2 015 2762 087 5142 935 7112 889 917
Sum anleggsmidler9 991 7639 136 97910 098 3689 216 639
Omløpsmidler
Varebeholdning1 603 8871 471 4771 220 9021 098 988
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer1 444 4871 438 0751 182 6781 151 409
Kortsiktige fordringer på selskap i samme konsern245 052470 654
Andre kortsiktige fordringer521 434508 304472 653435 613
Sum kortsiktige fordringer1 965 9211 946 3791 900 3832 057 676
Aksjefond og børsnoterte aksjer11 99119 00411 99119 004
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer126 128383 2714 770206 354
Sum omløpsmidler3 707 9273 820 1313 138 0463 382 022
Sum eiendeler13 699 69012 957 11013 236 41412 598 661
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital7 8729 5367 8729 536
Sum innskutt egenkapital7 8729 5367 8729 536
Opptjent egenkapital
Etterbetalingsfond340 000340 000340 000340 000
Annen egenkapital5 202 6674 952 7205 296 5395 037 611
Sum opptjent egenkapital5 542 6675 292 7205 636 5395 377 611
Minoritetenes andel35 38655 380
Sum egenkapital5 585 9255 357 6365 644 4115 387 147
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser85 14089 28259 10473 831
Langsiktige finansielle forpliktelser67 36081 42557 59872 229
Utsatt skatteforpliktelse531 041499 790470 446432 646
Sum avsetning for forpliktelser683 541670 497587 148578 706
Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner1 975 5601 609 7221 969 7201 595 363
Obligasjonslån1 209 000880 0001 209 000880 000
Annen rentebærende langsiktig gjeld257257257257
Sum annen langsiktig gjeld3 184 8172 489 9793 178 9772 475 620
Sum langsiktig gjeld3 868 3583 160 4763 766 1253 054 326
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Gjeld til melkeprodusenter775 958694 750775 958694 750
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern34 933154 673
Leverandørgjeld910 2681 193 344686 785920 523
Sum leverandørgjeld1 686 2261 888 0941 497 6761 769 946
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld1 008 556886 686937 346816 606
Avsatt til etterbetaling melkeprodusenter383 076598 878383 076598 878
Betalbar skatt54 55185 69540 74075 400
Skyldig offentlige avgifter175 135170 460158 328156 088
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern2 45619 315
Annen kortsiktig gjeld937 863809 185806 256720 955
Sum annen kortsiktig gjeld2 559 1812 550 9042 328 2022 387 242
Sum kortsiktig gjeld4 245 4074 438 9983 825 8784 157 188
Sum gjeld og egenkapital13 699 69012 957 11013 236 41412 598 661