Melk er et biologisk produkt

Norsk melk, slik den kommer fra kua, inneholder i gjennomsnitt drøyt fire prosent melkefett, som blant annet brukes til smørproduksjon. Dersom man kun produserer smør av melka, er den sammensatt slik at det som blir igjen er skummet melk, enten i flytende form eller tørket som pulver.

TINEs prioritering av smørproduksjon har medført økt produksjon av tørrmelkpulver på noen tusen tonn. Etterspørselen etter tørrmelk­pulver er begrenset, samtidig som det er lav betalingsvilje i markedet. Det paradoksale i dette er at det for bare få år siden var et stort overskudd av det samme melkefettet som i dag nesten ikke er å oppdrive.

Ikke alt kan bli smør

Forbrukermønsteret er i endring. I dag drikker forbrukerne betydelig mindre melk enn de gjorde for bare få år tilbake. Produksjon av konsummelk i ulike varianter har tidligere sørget for fett til andre meieriprodukter ved at fettet fjernes fra melka og brukes blant annet til produksjon av smør. Lavere forbruk av lettmelk gir således mindre tilgang på fløte. På den annen side har etterspørselen etter mer fettholdige meieriprodukter som fløte, rømme og smør som inngår som ingredienser i mat laget fra bunnen av, økt.

Forbruk meieriprodukter per innbygger.

forbruk-meieriprodukter.png

* Dette inkluderer bare smørandelen fra blandingsproduktene og ikke forbruk av margarin som helhet. Kilde: melk.no

For norsk landbruk er det på kort sikt utfordrende å dekke behovet for fett uten samtidig å skape et overskudd av de øvrige delene i melka som har færre bruksområder. TINE som industriaktør har også et etisk ansvar for at alle melkas bestanddeler brukes på en mest mulig fornuftig måte.

På lang sikt kan både TINE og resten av Europas meieriindustri stå overfor en situasjon med varig underskudd på melkefett. Og fordi det ikke finnes noen raske løsninger på melkefettmangelen, må det tenkes langsiktig. Det er ikke ønskelig og trolig heller ikke mulig med import av store mengder smør.

Melkeanvendelsen før og nå
Innlandet1992Innlandet2012
Konsummelk739Flytende produkter474
Ost526Ferske oster26
Spisefett14Hvitost/mysost506
Industri35Geitmelksprodukter17
Melkekonserver153Flytende industriproduksjon37
Retur til melkeprodusentene96Pulver67
Total innland1 563Totalt innland1 252
EksportEksport
Ost/melkekonserver272Hvitost/mysost125
Total melkeanv. TINE1 835Total melkeanv. TINE1 252
Levert til andre aktører223
Total melkeanv.1 475

Langt fra kalv til melkeku

Antall melkekyr faller. Satsing på avl og teknologi har bidratt til mye høyere melkeproduksjon pr. ku enn for en del år tilbake. Men siden et stadig økende antall bønder finner annet arbeid, vil det i det lange løp være vanskelig å øke eller opprettholde melkeproduksjonen på dagens nivå, selv med ytterligere effektivisering. TINE har iverksatt tiltak for å bruke fôr, slik at fettmengden i melka øker. En økning så liten som fra 4,1 til 4,2 prosent fett i melka tilsvarer omtrent 1800 tonn smør årlig.

De kyrne som melket for første gang i 2012, ble unnfanget i 2009, født i 2010 og inseminert i mars-april i 2011. Å bygge et grunnlag av kyr som produserer mer melk med et større innslag av fett, vil ta tid. I meieriproduksjonen må man dessuten balansere bruken av fett mellom konsummelk, smør, fløte, rømme, ost og andre produkter.

Veien fra jord til bord handler om tålmodig, langsiktig husdyrhold, om kontinuerlig forbedring av økonomien i råvareproduksjonen, om å balansere maktforholdene i matkjeden, om et uforutsigbart klima og om skiftende trender og ønsker hos forbrukerne. Det finnes ingen snarveier her. Bøndene risikerer derfor økonomisk tap på økt melkeproduksjon hvis målet utelukkende er smørproduksjon uten av TINE greier å heve lønnsomheten av restbestanddelene av melka etter at fløten er tatt ut.

Det finnes ingen kran i kanten av et stort, hvitt melkehav man kan skru på som øker strømmen av melk til smørproduksjon. For å øke produksjonen, kreves investeringer, og det koster penger. Av den grunn valgte TINE høsten 2012 å varsle en prisøkning på 15 prosent på smør overfor dagligvarehandelen og storhusholdningsmarkedet med virkning fra 1. februar 2013. For å prise et så fettholdig produkt som smør riktig, kreves det også en økning av sluttprisen. Hva forbruker må betale for smøret avhenger til syvende og sist av hvilken pris kjedene setter på produktet.

Gjennom mange år har det vært overskudd på melkefett i Norge og store deler av Europa. Dette har gitt lave priser og lav lønnsomhet på smør. Dette har også medført at svært få ønsker å produsere smør. Med et generelt høyere prisnivå på smør som er blitt et etterspurt produkt, vil også lønnsomheten øke for alle som velger å produsere smør.

Krevende utbyggingsprosjekter

TINE har fire store pågående utbyggingsprosjekter i flere regioner:

 • Nytt TINE-meieri på Jæren
 • Utvidet TINE Meieriet Oslo
 • Bygget ut TINE Meieriet Verdal
 • Bygget om og automatisert TINE Meieriet Tunga

Meieriet på Jæren er helt nytt, og er i innkjøringsfasen. Dette er landets største i sitt slag, og har ført til at driften på meieriene på Kleppe og Vikeså er avviklet. Det er fortsatt noe drift igjen på Voll og Nærbø. Oppstartfasen har tatt lengre tid enn antatt, men etter planen blir Voll avviklet etter påsken 2013 og Nærbø avviklet sommeren 2013. Forventet investeringskostnad er 1,7 milliarder kroner.

Et utvidet TINE Meieriet Oslo ble satt i drift i januar 2012. Dette markerer begynnelsen på en omfattende omlegging av drift og vareforsyning i TINE, der meieriet framstår som en ny og effektiv logistikkenhet med ny vareflyt. Lagerstyringen er automatisert og mange tekniske systemer er samkjørte. Igangkjøringen har bydd på utfordringer og ved enkelte tilfeller dessverre medført forsinkelser i vareleveringen til våre kunder. Distribusjonsterminalen på Mysen ble avviklet på slutten av 2012. Meieriene i Sarpsborg, Odalen og på Fossheim i Valdres ventes avviklet tidlig i 2014, men konkret dato er ikke satt. Forventet investeringskostnad på utbyggingen i Oslo er 1,3 milliarder kroner.

I Verdal utbygges meieriet for produksjon av hvitost, fettprodukter og myseforedling. Utbyggingen har gått i flere trinn. Produksjonen av TINE Smør og Bremykt ble flyttet fra Meldal til Verdal i august 2011, mens anlegget der produksjonen av tørkede myseprodukter foregår ble ferdig på senhøsten og startet opp fra årsskiftet 2012/2013. Samtidig betyr det at anlegget på Berkåk, der produksjonen har foregått tidligere, avvikles. Forventet investeringskostnad er 0,7 milliarder kroner.

Også på Tunga i Trondheim er lageret bygd ut og automatisert til en verdi av rundt 200 millioner kroner.

Dette gjorde vi i 2012

 • Importert rundt 500 tonn smør til dagligvarehandelen tidlig på året
 • Ba om økt kvote for produksjon av melk på tre prosent i forhold til 2011 og fikk gjennomslag for dette
 • Kvotene ble satt opp med ytter­ligere tre prosent senere på året.
 • Anmodet Statens landbruks­forvaltning (SLF) om å innføre en såkalt administrativ tollnedsettelse
 • Tollsatsene ble satt ned i tre sammenhengende perioder fra 1. september til 31. desember

Dette skal vi gjøre i 2013

 • Kjøpe smørkvote på 400 tonn
 • Tilstrebe å levere nok smør på norsk råvare